Sangeet-Chakra-Admin

July 23, 2015

Subhra Guha- Raga- Lalita Gouri -Tabla- Biplab Bhattacharya

July 23, 2015

Sandipan Samajpati- Raga- Bageshri- Tabla- Parimal Chakraborty

July 23, 2015

Tabashmi Pal Majumdar – Kathak

July 23, 2015

Anjana Kusari- Raga- Jog- Tabla- Samar Saha