Tarun Bhattacharya- Santoor- Raga- Bhairavi- Tabla- Rupak Bhattacharya

Purbayan Chatterjee- Sitar- Tabla- Subha Maharaj
July 5, 2015
Arati Ankelikar Tikekar -Toppa -Tabla- Sanjoy Adhikary
July 5, 2015